Voorafgaand:

De Slependammepolders besteden dit jaar een bedrag van ongeveer 870.000 € in bijzondere waterbeheersingswerken gespreid over het grootste deel van de polder. 
Op deze pagina vindt u een link naar de kaart met details omtrent dit project. 

Voor dit project werd reeds een bijdrage van 382.994 € toegekend door de VMM. Mevrouw Demir heeft het MB reeds ondertekend.
Ook de deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen zal hopelijks binnen korte tijd een ernstige bijdrage leveren. 
Wij hopen dat ook de drie betrokken gemeenten Eeklo, Kaprijke en Sint-Laureins bereid zullen gevonden worden om ook een steentje bij te dragen om de weerslag op de polderbelastingen zo beperkt mogelijk te houden. 

Wat omvat het project:

Tot nu toe stroomt het oppervlaktewater vanuit de polder vroeg in het voorjaar naar het Leopoldskanaal, voor een groot deel zelfs tot bijna leegloop van de polderwaterlopen. 
Bij uitblijvende lenteregens ontstaat al gauw droogte en een dalende grondwaterstand. 
Op de hoofdwaterlopen, 8310, 8330 en 8350 worden grote zelfregelende stuwen geplaatst die in alle omstandigheden een bepaald vooringesteld peilverschil aanhouden. De voorgenomen instellingen vindt u op de kaart. 
Onder de stuwen door zit een verbinding tussen de laagwaterkant en de hoogwaterkant. Middels twee kleppen wordt een soort sas gemaakt dat de doorgang van vis toelaat. 
Zo zal het trekken van vis mogelijk zijn vanuit het Leopoldskanaal via de Eeklose Watergang tot in het waterwingebied aan het Aalstgoed, grens met Lembeke. 
Op de voornaamste zijwaterlopen worden instelbare stuwen gebouwd die op hun beurt tot 1 m water kunnen opstuwen. 

Doelstelling: 

Met de kleppen zal het water bij opkomende hoeveelheid dynamisch in verschillende trappen gebufferd worden tot een maximaal peil . Nadien zakken de peilen naar de ingestelde hoogtes en wordt het water zoveel als mogelijk vastgehouden. Er zal gemiddeld minder water naar het Leopoldskanaal stromen, de infiltratie zal toenemen, de buffering stijgen, het grondwaterpeil zal stijgen, en misschien zal ook de verdamping en verkoeling toenemen. Vispopulatie krijgt ook meer mogelijkheden. De kleine stuwen zullen het water ophouden en bij teveel overstorten. De rest zal via infiltratie aflopen. 

Hoe en wanneer: 

De aanvraag van de omgevingsvergunning en het openbaar onderzoek is lopend. Wij hopen tegen de algemene vergadering in het voorjaar 2023 de zaak financieel rond te krijgen. 
Dan volgt de aanbesteding en de bouw. 
Die bouw zal in 2 fases gebeuren, enerzijds de gewone bouwwerken, anderzijds het gedeelte electromechanica. 
Wij willen graag zoveel als mogelijk kansen geven aan lokale aannemers.