Polderbelasting of watergeschot.

 

Wat?

Het watergeschot is een grondbelasting geheven op alle grond gelegen binnen de omschrijving van de polder.
Er wordt geen rekening gehouden met het al dan niet bebouwd zijn van de grond.
Binnen de Slependammepolders is het bedrag  van die belasting sedert het dienstjaar 2022 verhoogd tot  25 € per hectare met een minimum van 12,5 €.
Het bedrag wordt elk jaar door de Algemene Vergadering vastgelegd. Het minimumbedrag is reglementair vastgelegd en kan niet gewijzigd worden zonder de geëigende procedure.
In geval van bebouwing met appartementen wordt de aanslag verstuurd aan het adres van een syndicus, indien deze bekend is. In andere gevallen aan de  deelgenoot die volgens de gegevens het grootste belang heeft in het geheel .

Op uw kadastrale legger staat voor het perceelsnummer een aanduiding, in ons geval een letter P met een index 1, 2 of 3, die aangeeft dat het perceel in een poldergebied gelegen is en dat meteen ook aangeeft dat op die grond een polderbelasting geheven wordt.

Wie?

Iedereen die eigenaar is of houder van een zakelijk recht binnen de polder is gehouden die polderbelasting te betalen.
Er is geen minimum gesteld aan de oppervlakte, wat bijvoorbeeld betekent dat iemand die ook maar 2 m² grond binnen de polder zou bezitten die minimumbelasting betaalt.
 

Doel?
Het doel van de belasting is voldoende beschreven binnen het polderreglement artikels 38 tot 42.

Wijze van opmaken belastingscohier.

Ieder jaar wordt bij het kadaster een lijst met de meest recent beschikbare lijst met de percelen gelegen binnen de polder aangevraagd. Dit is meestal de situatie op 1 januari van elk jaar.  De aflevering gebeurt in de periode augustus-september .
Op basis van die gegevens wordt een belastingsrol opgesteld. Op basis van de situatie op 1 januari. De betaalbaarheid is bij het reglement ook op die datum vastgelegd.
Bij de Algemene Vergadering die meestal in de loop van de maand maart plaatsvindt wordt het watergeschot voor het reeds lopende jaar vastgelegd.
Dat dagordepunt wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Bestendige Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen.
De belastingsrol wordt na opmaak voor uitvoerbaarverklaring voorgelegd aan de Bestendige Deputatie.
De aanslagbiljetten worden meestal omstreeks 1 november aan de belastingplichtigen gestuurd en is betaalbaar binnen de 2 maanden.

Bezwaar tegen de belasting.
Bezwaar tegen de belasting kan uitsluitend ingediend worden bij de Bestendige Deputatie binnen de drie maand na verzending van het aanslagbiljet.
Zie hieromtrent de polderwetgeving en het polderreglement.
Ook indien een bezwaar ingediend werd moet de belasting binnen de gestelde termijnen betaald worden.
Na een eventuele aanvaarding van het bezwaar wordt het gevorderde bedrag terugbetaald.

Omvang van de belastingen binnen de Slependammepolders:

Aanslagvoet: 25 €/Ha met minimum van 12,5 €.

Totaal aantal aanslagbiljetten dienstjaar 2022 : 7.015

Totaal aangeslagen oppervlakte: 5.571.153 HA

Totaal bedrag: 197.324,90€