Actua:

In het kader van de problematiek omtrent de verdroging hebben de Slependammepolders bij de VMM een princiepsaanvraag ingediend voor het opbouwen van een net van automatische stuwen en vaste peilregelingen.
Het bedrag van de aanvraag beloopt ongeveer 600.000 €.
Naast de 2 bestaande stuwen op waterloop 8330 komen er nog 5 stuks bij.
De stuwen moeten het water zoveel mogelijk op de hoger gelegen plaatsen houden.
Bij droogte gaat geen water meer verloren. Bij veel regen gaan de stuwen de volumes terug aanvullen en gecontroleerd in de normale stand laten terugkomen.

Dwarswaterlopen die veel water aanvoeren worden met vaste kleppen opgestuwd . Bij regenval zal het eerste deel opgespaard worden en pas bij teveel water zullen ze overstorten op de regelbare systemen.

De hogere waterstanden in de waterlopen zullen zorgen voor vis en meer watervogels.
Dit zijn vaststellingen die nu reeds waarneembaar zijn.

Wij hopen dat de bevoegde minister de nodige centen zal vinden.
Dan moet er verder met de provincie vergaderd worden voor een bijkomende betoelaging.

 

Heet van de naald:

 Digitale atlas:

Begin van de maand september 2021 start het openbaar onderzoek naar de vastlegging van de digitale atlas.
Die atlas zal gepubliceerd worden op de site van Geopunt Vlaanderen.
Die atlas zal om de 6 jaar herzien worden .

Daaromtrent zijn er ook uitvoeringsbesluiten op de wet over de onbevaarbare waterlopen verschenen.

Zie ook op https://www.youtube.com/watch?v=ZNwF5gjJ5iM

Onttrekking van water uit waterlopen;

Binnen de voornoemde uitvoeringsbesluiten werden ook nieuwe maatregelen genomen omtrent de onttrekking van water.
Voor de onttrekking zullen aanvragen moeten ingediend worden.
Vanaf beging 2022 zullen er ook metingen van de onttrokken hoeveelheden moeten worden