Welkom op de site van de slependammepolders.

 

De Slependammepolder is een openbaar bestuur dat instaat voor de waterhuishouding binnen de omschrijving van het werkingsgebied.

Onder die waterhuishouding wordt verstaan, het gecontroleerde afvoeren en opslaan van het oppervlaktewater, met de bedoeling overstromingen en droogte te voorkomen.

Hiervoor wat gebruik gemaakt van een groot aantal openbare waterlopen , openbare waterlopen, publieke grachten, bijkomende infrastructuur.

Het polderbestuur bestaat uit dijkgraaf, een adjunct dijkgraaf en een aantal bestuursleden. De samenstelling van het bestuur is vastgesteld volgens de wetgeving en de beschrijving en het interne reglement.

De bestuursleden worden verkozen onder de belanghebbende eigenaars binnen de polder.

Het bestuur wordt bijgestaan door een ontvanger griffier.

Alle ingelanden, eigenaars van grond,  van de polder betalen jaarlijks een polderbelasting, die vast gelegd wordt In de algemene vergadering.

Uit deze belasting wordt de instandhouding van het bestuur betaald, het personeel, diverse kosten en in hoofdzaak het onderhoud van de publieke grachten, het afbetalen van leningen, verzekeringen en dergelijke meer.

Het bedrag van de polderbelastingen beloopt ongeveer een derde van het totale bestedingsbedrag van de polder.

Voor het overige gedeelte worden de kosten terugbetaald door de gemeenten en door de provincie voor wat de jaarlijkse onderhoudskosten betreft. voor bijzondere werken wordt  beroep gedaan op subsidiëring door de provincie en door de VMM.

Wij proberen op andere pagina s binnen deze website één en de ander duidelijk te maken

Wij verwijzen daarbij ook naar verschillende andere websites, zoals deze van de VVPW  en de provincie.

Voor eventuele onduidelijkheden kunt u steeds terecht bij de contactpersonen van de polder.

Voorafgaand:

De Slependammepolders besteden dit jaar een bedrag van ongeveer 870.000 € in bijzondere waterbeheersingswerken gespreid over het grootste deel van de polder. 
Op deze pagina vindt u een link naar de kaart met details omtrent dit project. 

Voor dit project werd reeds een bijdrage van 382.994 € toegekend door de VMM. Mevrouw Demir heeft het MB reeds ondertekend.
Ook de deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen zal hopelijks binnen korte tijd een ernstige bijdrage leveren. 
Wij hopen dat ook de drie betrokken gemeenten Eeklo, Kaprijke en Sint-Laureins bereid zullen gevonden worden om ook een steentje bij te dragen om de weerslag op de polderbelastingen zo beperkt mogelijk te houden. 

Wat omvat het project:

Tot nu toe stroomt het oppervlaktewater vanuit de polder vroeg in het voorjaar naar het Leopoldskanaal, voor een groot deel zelfs tot bijna leegloop van de polderwaterlopen. 
Bij uitblijvende lenteregens ontstaat al gauw droogte en een dalende grondwaterstand. 
Op de hoofdwaterlopen, 8310, 8330 en 8350 worden grote zelfregelende stuwen geplaatst die in alle omstandigheden een bepaald vooringesteld peilverschil aanhouden. De voorgenomen instellingen vindt u op de kaart. 
Onder de stuwen door zit een verbinding tussen de laagwaterkant en de hoogwaterkant. Middels twee kleppen wordt een soort sas gemaakt dat de doorgang van vis toelaat. 
Zo zal het trekken van vis mogelijk zijn vanuit het Leopoldskanaal via de Eeklose Watergang tot in het waterwingebied aan het Aalstgoed, grens met Lembeke. 
Op de voornaamste zijwaterlopen worden instelbare stuwen gebouwd die op hun beurt tot 1 m water kunnen opstuwen. 

Doelstelling: 

Met de kleppen zal het water bij opkomende hoeveelheid dynamisch in verschillende trappen gebufferd worden tot een maximaal peil . Nadien zakken de peilen naar de ingestelde hoogtes en wordt het water zoveel als mogelijk vastgehouden. Er zal gemiddeld minder water naar het Leopoldskanaal stromen, de infiltratie zal toenemen, de buffering stijgen, het grondwaterpeil zal stijgen, en misschien zal ook de verdamping en verkoeling toenemen. Vispopulatie krijgt ook meer mogelijkheden. De kleine stuwen zullen het water ophouden en bij teveel overstorten. De rest zal via infiltratie aflopen. 

Hoe en wanneer: 

De aanvraag van de omgevingsvergunning en het openbaar onderzoek is lopend. Wij hopen tegen de algemene vergadering in het voorjaar 2023 de zaak financieel rond te krijgen. 
Dan volgt de aanbesteding en de bouw. 
Die bouw zal in 2 fases gebeuren, enerzijds de gewone bouwwerken, anderzijds het gedeelte electromechanica. 
Wij willen graag zoveel als mogelijk kansen geven aan lokale aannemers.

 

Lijst van de stemgerechtigden.

De lijst met de stemgerechtigden voor het dienstjaar 2023 werd door de bestuursvergadering van 14 november goedgekeurd. 

In totaal zijn er in die lijst 338 grote ingelanden ingeschreven, dit zijn de eigenaars die in totaal minstens 4 Ha aan grind bezitten. 
Naast die lijst zijn er nog 9 stemgerechtigden opgenomen. 
Dit zijn de zogenaamde samenvoegingen en personen die volgens de wet moeten worden uitgenodigd. 
Alle bestuursleden, buiten één, zijn grote ingelande. 
In het kader van de privacywetgeving is het niet langer mogelijk deze lijst binnen deze site bekend te maken. 

De lijst werd opgemaakt op basis van de kadastrale gegevens met situatie op 1 januari 2022.
Die gegevens zijn pas midden oktober ter beschikking gesteld, waardoor de lijst later dan normaal voorzien kon opgemaakt worden. 

De lijst kan door de personen die menen recht te hebben op inschrijving in de lijst geraadpleegd worden gedurende een periode van twee maand.

Alleen de eigen situatie kan gecontroleerd worden. 
U kan nog opgenomen worden indien u uw rechten op inschrijving kunt aantonen. 
Mits voldoende bekendmaking van uw identiteit en woonplaats kan u ook per e-mail informeren naar uw opname in de lijst. 
Dit kan aan het adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bent u niet opgenomen in de lijst dan kan u niet deelnemen aan de algemene vergadering van 2023, ook al zou u daar rechten toe hebben. 

 

 

 

ALGEMENE VERGADERING 2022

 

Wegens de coronamaatregelen vindt de vergadering opnieuw vertraagd plaats op 1 juni 2022. 
De vergadering vindt plaats te St-Laureins in de voetbalcantine op het Singelken om 14 uur. 
Tot die vergadering zijn 350 personen uitgenodigd, zijnde de grote ingelanden en een aantal samengevoegden

In deze vergadering worden de volgende punten behandeld:
- Het verslag van de voorgaande vergadering.

-Goedkeuring van de rekeningen. 

-Goedkeuring van de polderbelasting: 25 €/Ha met een minimum van 12.5 €.

-Goedkeuring van de werken voor het lopende jaar. 

-Goedkeuring van de begroting voor 2022.

 

De uitgenodigde personen die wensen deel te nemen worden in het kader van de coronamaatregelen verzocht zich minstens 2 dagen vooraf aan te melden liefst via email. 

De volmachten dienen ten laatste op dinsdagmiddag  augustus binnengebracht te worden. 

 

Subcategorieën